Rejlers kertoo, mistä maahan kaivettu kaapeli löytyy

15.1.2021

Sähköverkkoyhtiöt ovat kaivaneet kaapeleita maahan vuosikymmeniä, mutta tarkalleen ottaen mihin – kaapelien sijainti voi olla epäselvä.

Monista syistä johtuen verkkoyhtiöt ovat alkaneet kartoittamaan kaapelireittejään aikaisempaa tarkemmalla tasolla. Työtä vauhdittaa Traficomin tahto tallentaa sijaintitiedot valtakunnallisesti.

– Esimerkiksi maankaivuissa virheelliset dokumentointitiedot voivat johtaa siihen, että kaapeleita vaurioitetaan maankaivuutöissä, koska kaapelit eivät sijaitse siellä, missä niiden oletetaan sijaitsevan. Tämä on myös turvallisuusriski kaivajille.

Kaapelit on kyllä dokumentoitu yhtiöiden verkkotietojärjestelmiin, mutta dokumentoinnin tarkkuus on vaihdellut, eikä esimerkiksi kaapeleiden syvyystietoja ole systemaattisesti dokumentoitu järjestelmiin.

– Aikaisemmin sijainti- ja syvyystiedon tärkeyttä ei olla ehkä nähty tarpeelliseksi maakaapelien vähäisyyden takia, mutta nyt maakaapeloinnin vahva lisääminen verkostoissa vaatii aikaisempaa tarkempaa dokumentointia, Hannu Hiltunen sanoo.

Jälkikartoitukseen on syytä

Järvi-Suomen Energia on teettänyt kaapelireitin jälkikartoitusta vuodesta 2017 lähtien. Yhtiöllä on eri jännitetasoilla maa- ja vesistökaapeleita noin 7000 kilometriä, eli noin neljännes verkostopituudesta. Verkostopäällikkö Mika Matikainen kertoo, että kartoitustyötä tehdään valikoiduille työmaille seuraavana vuonna hankkeen valmistumisesta.

– Jälkikartoituksella teemme laaduntarkkailua urakoitsijan toimittamille aineistoille sijaintitiedon suhteen, sekä asennuslaadun tarkkailua asennussyvyyden ja dokumentoitujen lisäsuojausten suhteen.

– Johdonomistaja on myös velvoitettu osoittamaan kaapelien sijainti maastossa. Sijainnin tulee vastata sijoitusluvassa määrättyä paikkaa ja sijaintitiedon tulee vastata todellisuutta.

 

– Esimerkiksi maankaivuissa virheelliset dokumentointitiedot voivat johtaa siihen, että kaapeleita vaurioitetaan maankaivuutöissä, koska kaapelit eivät sijaitse siellä, missä niiden oletetaan sijaitsevan. Tämä on myös turvallisuusriski kaivajille.

Kaapelit on kyllä dokumentoitu yhtiöiden verkkotietojärjestelmiin, mutta dokumentoinnin tarkkuus on vaihdellut, eikä esimerkiksi kaapeleiden syvyystietoja ole systemaattisesti dokumentoitu järjestelmiin.

 

Matikainen kertoo, että sijainneissa on poikkeamia.

– Suurin osa sijaintipoikkeamista menee mittatarkkuuden piiriin. Poikkeamat kuitenkin ovat osoittaneet, että toistaiseksi jälkikartoituksia on syytä edelleen teetättää.

Uusien kaapelointien osalta useammat yhtiöt velvoittavat verkonrakennusurakoitsijat kartoittamaan uudet kaapelireitit, mutta tästä huolimatta kaapelireittien jälkitarkastuksissa tulee vielä paljon poikkeamia vastaan. Mittauksissamme löytyy jatkuvasti muun muassa syvyyspoikkeamia, eli kaapeleita ei ole asennettu standardien vaatimiin syvyyksiin, Hiltunen toteaa.

16 000 kilometriä kokonaispalvelua

Järvi-Suomen Energian valinta teettää kartoitukset Rejlersillä oli Mika Matikaisen mukaan luonnollinen jatkumo yhteistyölle.

– Rejlers on palvelukumppanimme rakennuttamisen ja turvallisuuskoordinoinnin sekä suunnittelun osalta, siksi Rejlersiltä on luontevaa ostaa palvelua myös reitin paikannuksen osalta hankkeista, joissa Rejlers on ollut aiemminkin mukana, Matikainen toteaa.

Kaikkiaan Rejlers on kartoittanut kaapelireittejä Suomessa sähkö- ja televerkkoyhtiöille tähän mennessä yli 16 000 kilometriä.

– Kartoituksella saadaan selville maakaapelien sijainti ja syvyys. Lisäksi mitatut tiedot dokumentoidaan, analysoidaan ja todelliset sijainti- ja syvyystiedot tallennetaan asiakkaan verkkotietojärjestelmään. Tietoja voidaan verrata aiemmin dokumentoituun tietoon ja tiedot voidaan myös päivittää Rejlersin toimesta oikeaa sijaintia vastaavaksi, Hannu Hiltunen kertoo.

– Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi, jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty. Rejlersillä on osaaminen kaikkiin käytössä oleviin verkkotietojärjestelmiin, joten pystymme toimittamaan palvelun asiakkaille täysin valmiina.

 

 

 

 

 

 

 

Rejlersin palveluun kuuluu myös uusien kaapelireittien kartoitus.

Rejlers hyödyntää palvelun tuottamisessa kumppaneita, joista keskeisin on kaapelikartoitukseen erikoistunut Nordwest Engineering (NWE).

-NWE tekee maastomittaukset ja toimittaa tiedot Rejlersille, joka analysoi, raportoi ja vie tiedot asiakkaan verkkotietojärjestelmään asiakkaan kanssa sovitulla tavalla, Hannu Hiltunen selostaa.

– Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi, jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty. Rejlersillä on osaaminen kaikkiin käytössä oleviin verkkotietojärjestelmiin, joten pystymme toimittamaan palvelun asiakkaille täysin valmiina.

Rejlersin palveluun kuuluu myös uusien kaapelireittien kartoitus.

Rejlers hyödyntää palvelun tuottamisessa kumppaneita, joista keskeisin on kaapelikartoitukseen erikoistunut Nordwest Engineering (NWE).

-NWE tekee maastomittaukset ja toimittaa tiedot Rejlersille, joka analysoi, raportoi ja vie tiedot asiakkaan verkkotietojärjestelmään asiakkaan kanssa sovitulla tavalla, Hannu Hiltunen selostaa.

 

Puolueeton kartoittaja löytää poikkeamat

NWE:n toimitusjohtaja Kim Nordman toteaa, että NWE on puolueeton sijaintitietojen kartoittaja ja vakuuttaa, että mahdolliset poikkeamat löytyvät.

– Tehtävämme on ilman lähtötietoja kartoittaa kaapeleiden sijainnit ja löytää poikkeamat. Nimenomaan tähän ollaan erikoistuttu ja todettu, että kehittämällämme mallilla löydämme, mitä etsimme.

NWE käyttää uusinta ja monipuolista teknologiaa kaapelinhaussa ja mittaamisessa. Kenttätyö tehdään aina kahden henkilön toimesta. Näin saavutetaan vaadittavat tarkkuusvaatimukset.

– Mielestämme ei riitä, että syvyysmittaus tehdään kymmenen metrin välein, koska välissä voi olla monta vajaasyvyyspoikkeamaa. Me teemme syvyysmittauksen koko kaapelille valmiista täytetystä maanpinnasta ja löydämme kaikki poikkeamat.

Sijainti- ja syvyyspoikkeamia löytyy Nordmanin mukaan paljon. Pahimmat tapaukset ovat henkeä vaarantavia, kun kaapeleita on löytynyt 5-10 cm syvyyksistä maanpinnasta ja jopa maan pinnoilta pelloilla ja ojienpohjissa.

– Onneksi vajaasyvyyksiä havaitaan kuitenkin nyt huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten. Asennustyö on tarkentunut, kun aiheesta on ryhdytty puhumaan.

Traficom vaatii myös sijaintitiedot

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vaatii uudella määräyksellään verkkotiedot ja verkon rakentamissuunnitelmat valtakunnalliseen Sijaintitietopalveluun. Sijaintitietopalveluun tallennetaan sähköisessä muodossa tiedot verkkojen fyysisestä infrastruktuurista sekä ja kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista yli sektorirajojen.Määräyksen tarkoituksena on edistää verkkojen yhteisrakentamista ja -käyttöä sekä vähentää maarakennustöistä verkkoinfrastruktuurille aiheutuvia vikatilanteita.

Fyysistä infrastruktuuria ja aktiivisia verkon osia koskevat tiedot tulee toimittaa Sijaintitietopalveluun 1.10.2022, mutta sijainti- ja syvyystietoja koskevat vaatimukset tulevat voimaan jo 1.1.2021 jälkeen asennetuille verkon osille.

Järvi-Suomen Energialla rakentamisen yhteydessä tehtävät sijaintikartoitukset sekä jälkikäteen tehtävien jälkikartoitusten teettäminen on aloitettu jo ennen uutta Traficomin vaatimusta, joten varsinaisesti uusi määräys ei ole vielä vaikuttanut nykyisiin kartoituksiin.

– Uusi vaatimus voi aiheuttaa kokonaan uusien tietojen määrittämisen ja keräämisen sekä nykyistä tarkemman sijaintitarkkuuden mittaamisen. Uusi määräys vaatii järjestelmämuutoksia ja -kehitystä, sekä rakentamisen ja dokumentoinnin ohjeistuksien ja prosessien päivittämistä. Myös olemassa olevan verkon dokumentointiin joudutaan mahdollisesti tekemään muutoksia, Mika Matikainen kertoo.

Traficom vaatii toimintaa kohtuullisen tiukalla aikataululla, mutta Matikainen uskoo, että tarvittavat muutokset sekä kehitystyö on mahdollista toteuttaa määräaikaan mennessä.

– Vaatimukset koskevat koko alaa ja intressi päästä tavoitteeseen on yhteinen.

Kim Nordman toteaa, että Traficomin vaatimukset tuovat tullessaan enenemässä määrin sijaintitiedon keräämistä verkonomistajille.

– Lisäksi, kun kaikki toimijat heräävät Traficomin vaatimuksiin, syntyy ruuhka.

– Mutta me olemme valmiita. Hyvällä työporukalla, suunnittelulla ja johdolla onnistutaan asiakkaiden korkeisiinkin volyymitavoitteisiin.

LISÄTIETOJA

Hannu Hiltunen

Palvelupäällikkö
Sähköverkot
hannu.hiltunen@rejlers.fi
+358 40 809 4785