Rejlers valvoo Helsinki-Vantaan lentoaseman energiankulutusta

11.11.2021

Rejlers on tehnyt lentoasemayhtiö Finavialle energianmittauspalvelua jo lähes 15 vuotta. Jo pelkästään Helsinki-Vantaan lentoasemalla on vajaa 1000 mittausta, joiden data kerätään lähes reaaliaikaisesti.

 – Kohteissa mitataan kaikkia energiamuotoja, eli sähköä, lämpöä, – myös jäähdytystä- ja vettä, kertoo Finavian järjestelmäpäällikkö Reijo Särkkä.

Finavian lentoasemilla kuluu energiaa moniin erilaisiin toimintoihin. Yhtiön energia-asiantuntija, järjestelmäpäällikkö Reijo Särkkä toteaa, että energian käyttöä on ollut tarpeellista valvoa ja ohjata mittausten avulla.

– Finavia ostaa mittauspalvelut Rejlersiltä ja palveluita käytetään kaikissa Finavian lentoasemien rakennuksissa, erityisesti terminaaleissa ja erityisesti enemmän energiaa käyttävissä toiminnoissa, järjestelmissä ja prosesseissa, Särkkä kertoo.

Rejlersillä on Särkän mukaan hyvä osaaminen mittauspalveluissa. Erityisenä mainintana hän toteaa web-seurantapalvelun, joka soveltuu hyvin suuriin, erittäin paljon alamittauksia sisältäviin kohteisiin.

– Tärkeä asia yhteistyön onnistumisessa ovat yhteyshenkilöt, jotka ymmärtävät ja tuntevat asiakkaan toimintaympäristön erityspiirteet. Tärkeää on myös mittaus- ja mittaritekniikan osaaminen, Särkkä toteaa.

Data päätöksenteon tukena

Mittauspalveluiden avulla dataa saadaan muun muassa terminaalien sähkön, lämmön ja veden kulutuksista. Rejlersin Energia- ja mittauspalveluiden tuotepäällikkö Ari Kokkonen kertoo, että Finavia seuraa aktiivisesti esimerkiksi konepaikkojen lämmityksiä ja maasähköjä sekä valaistuksia eri terminaalin sähkökeskusten osalta.

Reijo Särkkä kertoo, että Rejlersin avulla Finavialla on myös joustavat mahdollisuudet toteuttaa uusia mittauskokonaisuuksia ja seurantoja tarpeen mukaan.

– Mittausdatan avulla voidaan todentaa kiinteistön eri osien tai laitteiden kulutuksen tasoa ja toimintaa. Kulutusdatasta saadaan hyödyllistä tietoa poikkeamista ja sitä voidaan käyttää päätöksenteon tukena, Ari Kokkonen sanoo.

– Kun kulutustietoon yhdistetään esimerkiksi ulkolämpötilatietoa, saadaan selville, miten lämpötilamuutokset ovat vaikuttaneet kulutuksiin.

Mittausdata ohjaa Kokkosen mukaan energian hallinnointia monella tavalla. Mittausdatan perusteella laskutetaan energiankäyttäjää, mutta dataa automaattisesti analysoimalla voidaan tunnistaa myös helposti säästömahdollisuuksia.

– Automaattinen mittaustiedonkeruu ja analysointi säästää aikaa, energiaa ja vettä sekä euroja. Toisin sanoen, kun säästetään luonnonvaroja, on myös ilmastokuormitus pienempi.

Reijo Särkän mukaan energiadatan keruuta kannattaa miettiä jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.

– Rakennuksen suunnittelussa tulee muistaa riittävä mittarointi, jotta energian eri kulutuskohteet voidaan erotella toisistaan.

Osaamista ja ratkaisukeskeisyyttä

Rejlersin mittaus- ja raportointipalveluita käyttävät esimerkiksi sähköverkko-, kaukolämpö- ja maakaasuyhtiöt, sähkön myyjät, teollisuus, kunnat, kiinteistöomistajat ja lukuisat palvelutuottajat. Palvelut kootaan asiakkaan tarpeeseen. Esimerkiksi energianhallintapalvelu pitää sisällään automatisoidun energiamittaustiedonkeruun, datan arkistoinnin ja raportoinnin. Mittarointiprojekteissa asennetaan ja käyttöönotetaan etäluettava energiamittari tai tiedonkeruulaite tietoliikenneyhteyksineen. Palveluihin voi liittyä datan keruuta ja välittämistä eri järjestelmiin, josta esimerkkinä alkuvuodesta 2022 käyttöönotettava sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä datahub.

 

 

– Palvelukokonaisuuksiin voi kuulua myös datan valvontaa, validointia ja arviointia, kuten myös laskentaa, jatkojalostusta ja arkistointia. Isoissa mittari- ja datamäärissä voidaan käyttää analytiikkapalvelua, joka havaitsee poikkeamia ja tuottaa raportteja, Ari Kokkonen kertoo.

Mittaamiseen liittyy myös monenlaisia haasteita. Data kulkee usein monen palvelimen, palomuurin ja sovelluksen kautta. Erilaiset sovellukset käsittelevät ja mahdollisesti myös muokkaavat dataa matkalla lopulliseen käyttötarkoitukseen.

Rejlersin osaaminen ja ratkaisukeskeisyys ovat takeita siitä, että asiakas saa oikean tiedon oikeaan paikkaan sovitusti.

– Kun asiakas tilaa palvelukokonaisuuden, käydään palveluun tulevat mittaukset läpi, suunnitellaan, kuinka tiedonkeruu saadaan optimaalisesti käynnistettyä ja määritellään asiakkaan raportointirakenteet sekä mahdolliset muut integraatiot.

Suunnittelutyön jälkeen Rejlers hoitaa palvelun käynnistystyöt usein avaimet käteen periaatteella.

– Mutta kuitenkin yhteistyössä asiakkaan kanssa, Kokkonen huomauttaa.

 

Mielestäni Rejlers on ymmärtänyt hyvin tarpeemme ja pyrkinyt toteuttamaan seurantapalvelua asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Reijo Särkkä, Finavian järjestelmäpäällikkö

LISÄTIETOJA

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejArlers.fi

Ari Kokkonen

Tuotepäällikkö
Mittauspalvelut

+358 50 522 6099