SÄHKÖASEMAT

Tarjoamme kattavasti asiantuntijapalveluita suurjännitteisen siirto- ja jakeluverkon sähköasemahankkeisiin. Meillä on laaja asiantuntemus ja kokemus sähköasemien suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Tarjoamme asiantuntijapalveluita myös sähköasemien suojaus- ja ohjausjärjestelmiin.

 

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Autamme asiakkaitamme monipuolisella ja laajalla sähköasemaosaamisellamme kaikenlaisissa sähköasemia koskevissa kysymyksissä 20 kV:sta 400 kV:iin saakka. Liittyypä kysymyksesi sitten sähköaseman rakentamiseen, teknisiin ratkaisuihin, relesuojaukseen tai sähköasemien kunnossapitoon niin käänny rohkeasti puoleemme. Ihan kaikkea emme mekään tiedä ja osaa, mutta tarvittaessa hyödynnämme myös kattavia verkostojamme niin että haastaviinkin pulmiin löydetään toimivat ja tehokkaat ratkaisut.

Monipuolinen ja laaja sähköasemaosaaminen

Autamme asiakkaitamme monipuolisella ja laajalla sähköasemaosaamisellamme kaikenlaisissa sähköasemia koskevissa kysymyksissä 20 kV:sta 400 kV:iin saakka. Liittyypä kysymyksesi sitten sähköaseman rakentamiseen, teknisiin ratkaisuihin, relesuojaukseen tai sähköasemien kunnossapitoon niin käänny rohkeasti puoleemme. Ihan kaikkea emme mekään tiedä ja osaa, mutta tarvittaessa hyödynnämme myös kattavia verkostojamme niin että haastaviinkin pulmiin löydetään toimivat ja tehokkaat ratkaisut.

SUUNNITTELU

Esisuunnittelu

Laadukkaalla esisuunnittelulla varmistetaan sähköasemahankkeen tarkoituksenmukaiset toteutusratkaisut ja hankkeen kustannustehokas toteuttaminen. Meillä on erittäin laaja asiantuntemus ja kokemus sähköasemista jo useiden vuosien ajalta. Toteutamme esisuunnittelua nykyaikaisia suunnitteluohjelmistoja ja -työkaluja hyödyntäen.

Olemme asiakkaidemme apuna heti projektin alkuvaiheista lähtien. Määritämme esisuunnittelussa tarkoitukseen sopivan sähköasemaratkaisun sisältäen tarvittavan layout- ja pääkaaviosuunnittelun huomioiden mm. maa-aluevaatimukset, järjestelmien mitoitukseen liittyvät vaatimukset, ohjaus- ja suojausjärjestelmiin liittyvät vaatimukset, kuin myös mahdollisiin johtojärjestelyihin liittyvät vaatimukset.

Lisäksi tarvittaessa teemme rakennuspaikkaselvitykset sisältäen sähköaseman rakentamiseen soveltuvan maa-alueen ja luvituksen selvittämisen. Toteutamme tarpeen mukaan myös maan hankintaan liittyvät toimenpiteet.

Osana esisuunnitteluprosessia teetämme tarvittaessa esisuunnitteluaineiston pohjalta myös tarvittavat sähköaseman pohjatutkimukset ja perustamistapalausunnot ennen urakoiden kilpailuttamista.

Jo hankkeen esisuunnitteluvaiheessa laadimme tarvittaessa hankkeesta myös kustannusarvion hankkeen budjetoinnin ja investointipäätöksen tueksi.

Hyödynnämme suunnittelussa tehokkaasti paikkatietoaineistoja, 360-kuvausta, laserkeilausta, sekä ilmakuvalokuvaukseen perustuvaa fotogrammetria-aineistoa.

 

Ensiö- ja toisiosuunnittelu sekä piirikaaviosuunnittelu

Toteutamme ensiösuunnittelua esisuunnittelutasolla ja toisiojärjestelmien osalta teemme tarvittaessa myös asennustason piirikaavio- ja johdotussuunnitelmat asennustyön hankintaa varten. Teemme myös ensiö- ja toisiosuunnuttelun teknistä valvontaa ja suunnitelmien kommentointia.

 

3D-suunnittelu ja tietomallintaminen

Olemme olleet suunnannäyttäjänä tietomallintamisessa kiinteistörakentamisen puolella vuosikymmenen ajan ja nyt vastaavia tekniikoita tuodaan myös energia-alalle. Olemme kehittäneet tietomallintamisen toimintakulttuuria raideliikenteen ja sähköverkkoyhtiöiden hankkeissa.

3D-mallin hyötynä on kokonaisuuden hahmottaminen. Sovittamalla suunnitelmat yhteen mallien avulla voidaan välttää kalliit ”törmäykset” ja muutokset työmaalla. Tietomallintaminen nopeuttaa suunnitteluprosessia ja vähentää suunnittelun virheitä.

Tietomallia voidaan hyödyntää myös rakennusajan jälkeen perehdytyksissä ja kunnossapitosuunnittelussa.

 

Lue lisää innovaatioistamme!

 

Lupa- ja arkkitehtipalvelut

Erityisesti kaava-alueilla myös sähköasemarakennuksiin kohdistuu usein rakennuksen ulkoasuun liittyviä arkkitehtisuunnittelua edellyttäviä vaatimuksia. Yhteistyössä arkkitehtiemme kanssa pystymme luomaan haastavaankin ympäristöön soveltuvat sähköasemaratkaisut. Samalla pystymme tuottamaan tarvittaessa myös rakennuslupapiirustuket ja voimme vastata myös lupaprosessin hoitamisesta.

Teemme esisuunnitteluvaiheessa rakennuspaikkaselvityksiä sekä lupa-asioihin liittyviä teknisiä selvityksiä. Arkkitehtipalveluidemme kautta voimme tuottaa sähköaseman arkkitehtipiirustukset ja hoitaa tarvittavaa yhteydenpitoa kunnan tai kaupungin rakennusvalvontaan.

 

 

Piirustusten dokumentointi ja päivitykset

Omaisuudenhallinta perustuu hyvään ja laadukkaaseen dokumentaatioon. Investointihankkeen toteutuksen jälkeen aikojen saatossa tehdyt muutokset ovat perinteisesti jääneet helposti dokumentoimatta ja näin dokumentaatio ei vastaa todellisuutta. Ajantasalla oleva dokumentaatio nopeuttaa vikojen selvittämistä ja on myös turvallisuuskysymys, jonka vuoksi päivitykset ovat tarpeellisia. Toteutamme dokumentointia myös suoraan asiakkaan verkkotietojärjestelmiin.

Teemme vanhojen dokumenttien digitalisointia ja niin sanottuja punakynäkorjauksia. Tarvittaessa kartoitamme vanhat sähköasemat droneilla ja tuotamme aineistosta ajantasaiset sijoitus- ja leikkauskuvat.

Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

Projektinhalliinnan kokonaisuuteen kuuluu myös urakoitsijan suunnitelmien kommentointi. Suunnitelmien kommentoinnissa pystymme hyödyntämään monipuolisesti laaja-alaisen kokemuksen omaavaa sähköasematiimiämme.

RAKENNUTTAMINEN

Hankintakonsultointi

Täsmällisellä hankemäärittelyllä luodaan pohja urakan tehokkaalle kilpailutukselle ja mahdollistetaan urakkatarjousten vertailukelpoisuus. Lisäksi riitävän yksityiskohtainsen hankemäärittely vähentää rakentamisvaiheen “vääntöjä” ja lisätyönä laksutettavia työosuuksia.

Laadimme yksityiskohtaisen ja määrämuotoisen hankekauvauksen, jossa on tarkkaan kuvattuna mm. hankinnan sisältö ja laajuus, tarvittavat toteutusperiaatteet ja tekniset reunaehdot. Lisäksi tuotamme hankekuvauksen liitteeksi tarvittavat tekniset määrittelyt eri osakokonaisuuksista.

Laadimme myös urakkasopimusluonnoksen ja määritämme urakan hankintavastuut sekä tilaajan vastuulla olevan turvallisuusasiakirjan tarjouspyyntöaineistoon liitettäväksi.

Rakennusurakan kilpailuttaminen on tärkeä osa rakennuttamista. Oikein tehdyllä kilpailutuksella varmistetaan urakan markkinahintainen toteutus, sekä taataan kilpailutuksen läpinäkyvyys.

Urakoiden kilpailutuksessa käytämme sähköistä kilpailutusjärjestelmää, joka soveltuu myös kynnysarvot ylittäviin julkisten hankintojen kilpailutuksiin.

Voimme toteuttaa asiakkaan puolesta hankkeen kilpailutuksen ja yhteistyössä tarvittavien urakoitsijoiden valinnan sekä tarjousten evaluoinnin. Toteutamme tarpeen mukaan urakkaneuvottelut ja toimittajavalinnat sekä valmistelemme urakkasopimukset allekirjoitusvalmiiksi.

 

 

Rakennuttaminen ja projektinjohto

Kokenut tiimimme tekee alueverkkohankkeiden rakennuttajakonsultointia. Kauttamme löytyy kaikki sähköasemien rakennuttamisen palvelut rakennusurakan aloituksesta takuuajan tarkastuksiin.

Puolueettomana ja urakoitsijoista riippumattomana toimijana pystymme aidosti ajamaan asiakkaidemme etuja sekä huolehtimaan rakentamisen laadusta ja turvallisuudesta.

Rakennuttajakonsulttina toimimme rakennuttajan teknisenä ja projektinjohdollisena tukena ja tarjoamme asiakkaillemme sähköverkon rakennuttamisen ja valvonnan palveluja, joissa turvallisuus, laatu ja kustannustehokkuus ovat tärkeimpiä päämääriä. Suunnittelemme valvontapalvelun mallin yhdessä asiakkaan kanssa tilanteen ja tarpeen mukaan.

Kokeneet projektipäällikkömme huolehtivat projektinhallinnasta, projektin aikataulun mukaisesta etenemisestä, projekti- ja työmaakokousten järjestämisestä, sekä tarvittavasta yhteydenpidosta ja projektiraportoinnin toteutumisesta.

Turvallisuuskoordinointi

Turvallisuuskoordinaattorina ja työmaavalvojana huolehdimme turvallisuussuunnitelmien, tarvittavien perehdytysten ja turvallisuuteen liittyvien työmaalla vaadittavien tarkastusten vaatimusten mukaisuudesta.
Pyrimme ennakoivalla ja ohjaavalla asenteella vaikuttamaan positiivisesti työmaan turvallisuuskulttuuriin ja turvallisuusasenteisiin. Valvomme myös, että työmaa toimii myös ympäristövaatimusten edellytysten mukaisesti ja kiinnitämme huomiota myös työmaan siisteyteen sillä myös siisteys on turvallisuutta.

Työmaavalvonta

Rakentamisen aikaisella rakennus- ja asennustöiden laadunvalvonnalla varmistamme, että sähköasematoimitus täyttää niin standardien ja asetusten, kuin myös muut hankkeelle määritellyt tekniset vaatimukset.

Työmaavalvonnossa käytössämme on mobiilityökalut, jotka mahdollistavat mm. vaadittavan työmaaraportoinnin, poikkeamaraportoinnin ja poikkeamien korjausten seurannan, sekä tarjoaa havainnollisen tilannekuvan projektin tilanteesta.

 

Laatu- ja vastaanottotarkastukset

Projektin vastaanotossa huolehdimme tarvittavista vastaanottotarkastuksista ja vastaanottokokouksen pitämisestä, sekä taloudellisen loppuselvityksen tekemisestä ja tarvittaessa myös loppudokumentaation tarkastuksista.

 

 

Takuuajan tarkastukset

Takuuajan tarkastukset ovat tärkeässä roolissa, jotta mahdolliset takuun alaiset puutteet havaitaan ja korjataan. Takuuaikana on syytä korjata kaikki rakentamisen jälkeiset puutteet. Teemme takuuajantarkastuksia kokonaisvaltaisesti eri hankekokonaisuuksiin.

 

 

YLLÄPITO

Sähköasemien kunnonhallinta

Sähköaseman huolellisesti suunnitellulla ja toteutetulla kunnonhallinnalla varmistetaan sähköaseman häiriötön toiminta ja tavoiteltu elinkaari.

Meillä on vankka kokemus kunnonhallinnan järjestelmistä sekä kunnossapitosuunnittelusta. Autamme asiakkaitamme kehittämään optimaaliset kunnonhallinnan ratkaisut määrätietoisesti pitkällä aikavälillä.

 

Lue lisää käytön ja kunnonhallinnan palveluistamme.

 

OTA YHTEYTTÄ

SÄHKÖASEMAT

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Marko Ukkonen

Marko Ukkonen