sähkönjakeluverkot

Uusiutuvan energian rooli kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi. Tarjoamme palveluita alue- ja jakeluverkkoyhtiöille sekä hajautettuun energiantuotantoon ja voimalaitoksille. Pitkä kokemus tuulivoimahankkeissa on saanut rinnalleen osaamisen myös aurinkovoimapuistojen kehittämiseen. Teemme asiakkaillemme kattavasti erilaisia kartoitushankkeita, suunnittelemme, rakennutamme ja tarjoamme palveluita ylläpitovaiheeseen.

 

SELVITYKSET

 

 

Verkostosuojaus

Verkostosuojaus on keskeinen osa jakeluverkkojen toimintaa ja turvallisuutta.

Toteutamme jakeluverkkojen perinteiset verkostosuojauslaskelmat ja selvitykset. Hallitsemme kaikki tyypillisimmät reletyypit ja verkostorakenteet ja voimme hoitaa verkostosuojauksen aina sähköasemalta jakeluverkkoon saakka.

Lue lisää verkostosuojauksesta ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Maasulkuvirran ja loistehon kompensointi

Maasulkuvirran ja loistehonkompensointi on tullut ajankohtaiseksi, kun Suomessa alettiin maakapeloida jakeluverkkoja merkittäviä määriä. Kompensoinnista on tullut yksi osa jakeluverkon toiminnan varmistamista.

Teemme maasulkuvirran ja loistehon kompensointiselvitykset. Arvioimme verkkoalueella järkevät toteutustavat maasulkuvirran hallitsemiseksi. Teemme tekniset ja taloudelliset tarkastelut investointisuunnitelmien pohjaksi.

Loistehon kompensoinnin osalta suosittelemme tarvittavat toimenpiteet jakelualueelle tai suoraan sähköasemalle.

Kysy lisää kompensoinnista asiantuntijoiltamme!

Suunnittelu ja dokumentointiohjeistukset

Toteutamme asiakkaillemme suunnittelu- ja dokumentointiohjeistuksia, jotta omaisuudenhallinta ja dokumentaatio tehdään hyvin ja tukee asiakkaamme toimintaa. Olemme kehittäneet useita eri ratkaisuja suoraan asiakkaan verkkotietojärjestelmiin.

SUUNNITTELU

Pitkän tähtäimen suunnittelu / yleissuunnittelu

Vuosikymmeniä sitten rakennetun sähköverkon topologia, sijainti tai rakenne eivät välttämättä enää sovellu sellaisenaan nykypäivän vaatimuksiin. Muun muassa 2030-luvulla yli 30%:ssa liittymistä odotetaan tapahtuvan sähköautojen latausta sekä aurinkotuotantoa odotetaan 20%:iin liittymistä Suomessa.

Sähköverkkoinvestointien pääpaino on sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamisessa. Siksi onkin tärkeää varmistaa, että nyt toteutettavat verkostoratkaisut tulevat vuosikymmenienkin päästä vastaamaan yhteiskunnan ja lainsäädännön vaatimuksiin.

  • Toteutamme pitkäntähtäimen suunnittelua osana strategisen konsultoinnin palvelujamme.

Pitkäntähtäimen suunnitteluun kuuluu:

  • alueelliset yleissuunnitelmat
  • toimitusvarmuuden kehittäminen
  • investointi- ja kunnossapito-ohjelmien optimointi
  • verkostoautomaatiohankkeet
  • maasulkuvirran ja loistehon kompensoinnin strategia
  • sekä muut verkostosuojaukseen liittyvät hankkeet.

Lue lisää strategisen konsultoinnin palveluistamme ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Sähkötekninen suunnittelu

Sähkötekninen suunnittelu on keskeinen osa jakeluverkon suunnittelua. Oikeilla suunnittelumenetelmillä tulevaisuuden tarpeet huomioiden pääsemme yhteistyössä parhaaseen lopputulokseen.

Meillä on vankka kokemus jakeluverkon sähköteknisestä suunnittelusta vuodesta 2007.

Toteutamme asiakkaillemme sähköteknisen suunnittelun ja mitoittamisen jakeluverkkoon. Suunnittelu toteutetaan asiakkaan verkkotietojärjestelmään.

Osaamisemme kattaa myös sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnitelmien yhteensovittamisen ja niihin liittyvän projekti- ja loppudokumentaation sekä sopimustenhallinnan tuottamisen.

Maastosuunnittelu ja luvitus

Olemme tehneet maastosuunnittelua ja luvitusta asiakkailleen jo vuodesta 2012. Kokemuksen kautta viemme haastavimmatkin hankkeet laadukkaasti ja asiantuntevasti maaliin.

Maastosuunnittelu on keskeinen osa jakeluverkon suunnittelua. Myös luvitus vaikuttaa merkittävästi hankkeen onnistumiseen.

Teemme maastosuunnittelua ja luvitustyötä jakeluverkkoyhtiöille räätälöitynä palveluna. Teemme myös rakennesuunnittelun jakeluverkkoinfraan. Teemme myös kustannuslaskelmia rakentamisen vaihtoehtojen vertailun tueksi haastavissa luvitustilanteissa.

Tietoliikenneverkon suunnittelu

Sähköverkkojen toimitusvarmuutta parannetaan kiihtyvällä tahdilla ja samalla verkon älykkyyttä lisätään kehittämällä erilaisia tietoliikenneratkaisuja. Tiedonsiirron luotettavuuteen haetaan ratkaisuja sähköverkon toimitusvarmuuden rinnalla. Lisäksi uusi sähkömittarisukupolvi asettaa tiettyjä vaatimuksia tietoliikenteelle.

Toteutamme maastosuunnittelun ja sähkösuunnittelun osalta myös kuituverkkojen suunnitelmat osaksi sähköverkon toteutussuunnittelua. Lisäksi toteutamme erillisiä tietoliikenneverkkojen suunnittelutoimeksiantoja asiakastarpeen mukaisesti.

Keskeinen osa suunnitelmista toteutetaan suoraan asiakkaan verkkotietojärjestelmään, mutta voimme tarpeen vaatiessa käyttää myös tietoliikenneverkoille suunniteltuja järjestelmiä. Osaamisemme kattaa niin langattomat kuin langalliset tietoliikenneverkot.

Lue lisää tietoliikenneosaamisestamme!

Kunnossapitosuunnittelu

Osaamisemme jakeluverkon suunnittelussa tukee tekemistämme kunnossapitosuunnittelussa. Olemme toteuttaneet kunnossapito-ohjelmia ja olleet mukana kehittämässä prosessimalleja, jotta verkko saadaan pidettyä kunnossa koko elinkaarensa ajan kustannustehokkaasti.

Teemme kunnossapito- ja huolto-ohjelmien määrittelyä, sekä kunnossapitosuunnittelua asiakastarpeen mukaisesti.

Lue lisää kunnonhallinnan palveluistamme!

Dokumentointi ja sopimusten hallinta

Lainsäädäntö ohjaa omalta osaltaan omaisuudenhallintaa ja dokumentaation tasoa verkkotietojärjestelmissä.

Olemme asiakkaiden apuna eri verkkojen dokumentoinnissa ja sopimustenhallinnassa. Varsinkin siinä vaiheessa, kun vuosittaiset verkkotietojen tunnusluvut toimitetaan Energiavirastolle.

Toteutamme isojen investointitöiden, liittymien sekä muiden projektitöiden dokumentoinnit. Teemme myös energiaviraston raportoinnit asiakkaan puolesta.

RAKENNUTTAMINEN

Suunnittelunaikainen turvallisuuskoordinointi

Suunnittelun keskeinen osa on turvallisuus. Teemme suunnittelunaikaista turvallisuuskoordinointia asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti, eikä mikään turvallisuusnäkökohta jää huomioitta. Tarkastamme kaikki turvallisuusseikat suunnittelussa, jotka voivat vaikuttaa projektin aikaiseen työturvallisuuteen. Työturvallisuuden lisäksi tarkastelemme myös ympäristöön ja laatuun liittyvät näkökulmat, jotta saavutetaan turvallisin ja paras lopputulos projektissa.

Yhteisrakentaminen ja suunnitelmien yhteen sovittaminen

Yhteisrakentaminen tarkoittaa viestintä-, energia- ja liikenneverkkojen tai muun infran samanaikaista rakentamista, jolloin minimoidaan rakentamisesta aiheutuvia haittoja sekä säästetään aikaa ja rahaa. Monialaisen asiantuntijuuden myötä suunnitelmien ja aikataulujen oikea-aikainen yhteensovittaminen käy vaivattomasti. Teemme rakentamisen valvontaa myös vesi-, kaasu- ja kaukolämpöverkkoihin.

Vahvalla toimialojen ymmärryksellä ja yhteistyöllä kykenemme saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen.

Yhteisrakentamisenpalvelut:

  • sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelu
  • rakennuttaminen ja projektinjohto
  • turvallisuuskoordinointi ja valvonta

Palvelua räätälöidään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Eri alojen suunnittelijat tekevät itsenäisesti suunnitelmansa, mutta keskeinen osa projektin suunnittelua on näiden suunnitelmien yhteensovittaminen.

Meillä on valmiit ja toimivat käytännöt sekä mallit valmiina asiakkaan käytettäväksi, joiden avulla suunnitelmien yhteensovittaminen on tehokasta.

Olemme tehneet satoja hankkeita, joissa olemme toimineet loppuasiakkaan kumppanina määrittelemässä projektin ja projektijohtamisen pelisääntöjä. Projektin aloituskokouksessa luodaan kivijalka ja periaatteet, joilla projekti viedään onnistuneesti maaliin.

Hankintakonsultointi

Hankinnat ovat keskeinen osa rakennuttamista, jossa määritetään projektin toteuttaja ja toteutustapa. Rakennuttajakonsulttina haluamme olla mukana jo hankkeen määrittelyvaiheessa, jonka pohjalta voimme laatia tarjouspyyntöasiakirjat sekä kilpailuttaa hankkeet.

Olemme asiakkaan apuna jo heti projektin alkuvaiheista lähtien. Voimme olla apuna määrittelemässä projektille laajuutta ja aikataulua. Tuemme asiakasta yhteisrakentamisen suunnittelussa siten, että samaan urakkaan voidaan tarpeen mukaan ottaa mukaan myös muita infra rakentamisen toimijoita.

Teemme tarjous- ja hankintavaiheen konsultointia. Määritämme asiakkaan apuna tekniset vaatimukset tarjouskyselylle sekä huomiomme ja ehdotamme, millä urakkamuodolla hanke kannattaisi toteuttaa. Toteutamme tarvittavien teknisten tietojen laatimisen, sekä hankinta-asiakirjat kilpailutukseen.

Rakennuttaminen ja projektinjohto

Toimimme rakennuttajan roolissa sähköverkko- ja energiantuotantoyhtiöiden kumppanina. Puolueettomuus mahdollistaa meille rakennuttajana toimimisen.

Tarjoamme asiakkaillemme sähköverkon rakennuttamisen ja valvonnan palveluja, joissa laatu, kustannustehokkuus ja turvallisuus ovat tärkeimpiä päämääriä.

Lisäksi teemme tekniset määrittelyt ja esiselvitykset, tarjous- ja hankintavaiheen konsultoinnin, sekä muut tarpeelliset tehtävät kuten laatu- ja vastaanottotarkastukset sekä auditoinnit.

Turvallisuuskoordinointi

Pystymme aidosti hoitamaan työmaan turvallisuutta yhteistyössä tilaajan ja päätoteuttajan kanssa.

Toimimme valtioneuvoston asetuksen mukaisissa turvallisuuskoordinaattorin tehtävissä tilaajan kanssa yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Olemme mukana projektissa aina aloituskokouksista työmaan vastaanottoon.

Rakentamisen aloituskokouksessa käydään läpi projektiryhmän kanssa pelisäännöt, joilla taataan turvallinen ja laadukas projekti. Olemme mukana työmaaperehdytyksissä ja turvallisuussuunnitelmien tarkastelussa. Suoritamme rakentamisen aikaista työmaavalvontaa ja turvallisuuskoordinointia. Kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin ja työmaan siisteyteen. Suunnittelemme valvontapalvelun mallin joustavasti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

Voimme hyödyntää turvallisuuskoordinoinnissa mobiilivalvontajärjestelmiä ja HSEQ-analytiikkaa.
Lue digitaalisista palveluistamme lisää Innovaatiot-osuudestamme.

Työmaavalvonta

Rakennushankkeissa saattaa toimia laaja ketju erilaisia urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Laadukas ja ennalta suunniteltu työmaavalvonta on keskeinen osa onnistunutta rakennushanketta.

Toimimme tilaajan edustajana rakennuttamisen työmaavalvonnan tehtävissä yhteisesti määritettyjen vaatimusten mukaisesti. Teemme rakentamisen aikaisen työmaavalvonnan, toteutamme asennustapatarkastukset, kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin ja työmaan siisteyteen.

Voimme hyödyntää työmaavalvonnassa mobiilivalvontajärjestelmiä ja HSEQ-analytiikkaa.

Lue digitaalisista palveluistamme lisää Innovaatiot-osuudestamme.

Laatu ja vastaanottotarkastukset

Projektin vastaanottotarkastus on sormenjälki laadukkaalle projektille. Urakoitsijan urakoima kokonaisuus on vastaanotossa syytä tarkastaa huolellisesti ja katsoa, että tehtävät on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Näin vältytään takuuajan korjaus- ja muutostöiltä.

Analysoimme rakentamisen laadun osaltaan projektin aikaisista tarkastusraporteista ja teemme yhteenvedon siitä, kuinka hyvin projektin toteutus onnistui.

Projektin vastaanotossa teemme laatu ja vastaanottotarkastukset sekä taloudellisen loppuselvityksen. Tarkastamme loppudokumentaation ja analysoimme rakentamisen laadun. Tarjoamme rakentamisen laadun ja turvallisuuden seurantaan työkalut ja analytiikan järjestelmät.

Lue digitaalisista palveluistamme lisää Innovaatiot-osuudestamme. 

Takuuajan tarkastukset

Takuuajan tarkastus on tärkeä osa laatu- ja vastaanottotarkastuksen kokonaisuutta. Tarkastuksessa selvitetään, että asennustapa ja laitteen toiminta vastaa odotettua ja yllättäviä vikoja tai korjauksia asennustapaan liittyen ei ole takuuaikana ilmennyt.

Teemme asiakkaillemme takuuajan tarkastuksia räätälöitynä palveluna. Autamme asiakkaitamme myös vakuusasioiden hoitamisessa siten, että raportoimme tarvittavat puutteet ja ehdotukset takuunajan tarkastuksen päättymiseksi. Toteutamme takuuajantarkastukset digitaalisilla työkaluilla.

Lue lisää palveluistamme Innovaatiot-osuudesta.

YLLÄPITO

 

 

Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset

Maakaapeliverkkoa on rakennettu ja rakennetaan suuria määriä Suomessa. Liian usein maakaapeliverkkoa ei kuitenkaan ole tarkkaan dokumentoitu rakennushankkeen aikana.

Tuemme asiakkaiden dokumentointia ja verkkotiedonhallintaa osaamisellaan. Teemme rakennushankkeen aikana tai jälkeen maakaapeliverkkojen sijainti- ja syvyyskartoitukset.

 

Verkkotiedonhallinta ja verkkotietojärjestelmät

Verkkotietojärjestelmät ovat kehittyneet nopeasti viime vuosien aikana.

Tunnemme erinomaisesi tyypillisimmät verkkotietojärjestelmät. Tuemme asiakasta verkkotietojärjestelmien konfiguroinneissa ja järjestelmäteknisessä kehityksessä. Autamme asiakasta saamaan kaiken hyödyn irti verkkotietojärjestelmistä oman työnsä tueksi.

Toteutamme asiakkaillemme jatkuvaa verkkotiedonhallintaa, kuten järjestelmien ylläpitoon ja toiminnallisuuksien testaamiseen liittyviä tukitoimintoja. Varmistamme, että paikka- ja verkkotiedot ovat sisällöltään ja laadultaan riittävällä tasolla. Olemme apuna myös paikkatietoaineistojen hallinnassa ja vaativienkin monia eri lähtöaineistoja sisältävien paikkatietoanalyysien toteuttamisessa.

Jakeluverkkojen kunnonhallinta

Lisääntyvän maakaapeloinnin ja toimitusvarmuusinvestointien vuoksi käyttö- ja kunnonhallinta on tulevaisuudessa tärkeässä roolissa. Hyvin suunniteltu kokonaisuus tukee merkittäviltä osin laadukasta sähköverkkoliiketoimintaa.

Olemme toimineet useissa eri hankkeissa asiantuntijana kunnonhallinnan järjestelmiin tai kunnossapitosuunnitteluun liittyen. Autamme asiakkaitamme kehittämään kunnonhallinnan ratkaisut määrätietoisesti pitkällä aikavälillä.

Teemme käytön- ja kunnonhallinnan kehitystä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Lue lisää käytön ja kunnonhallinnan palveluistamme.

OTA YHTEYTTÄ

SÄHKÖNJAKELUVERKOT

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Joona Ehrnrooth

Joona Ehrnrooth

Hannu Hiltunen

Hannu Hiltunen

RAKENNUTTAMINEN