VOIMAJOHDOT JA VOIMAKAAPELIT

Tarjoamme asiantuntijapalveluita voimajohtohankkeisiin. Meillä on laaja kokemus 110 – 400 kV voimajohdoista ja -kaapeleista. Voimme toteuttaa hankkeet useilla eri hankemuodoilla, kuten EPCM tai PCM. Olemme urakoitsijoista riippumaton osapuoli, joka tuo todellisen lisäarvon asiakkaan hankkeisiin.

 

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Teknistaloudelliset esiselvitykset

Sähköverkkoon liittyjän tai verkkoon liitymistä suunnittelevan kannattaa tehdä kannattavuustarkastelut hankkeelleen, jotta kustannustehokkain ja järkevin tekninen ratkaisu saataisiin määriteltyä.

Teemme teknistaloudellisia esiselvityksiä aina asiakastarpeen mukaan. Toteutamme investoreille ja verkkoliittyjille verkkoliityntäratkaisuihin liittyviä selvityksiä, kuten mm. toteuttamiskelpoisuusanalyysejä, Due Dillinge -selvityksiä ja dokumentaation tarkasteluja. Tarkastelemme osana selvitystä myös luvitukseen liittyvät näkökohdat. Voimme ottaa kantaa niin teknisiin kuin myös taloudellisiin näkökulmiin.

Vastaavasti teemme selvityksiä verkkoyhtiöille esimerkiksi verkonkehitystarpeista jotta tulevaisuuden hajautettu energiantuotanto tai suuri kulutuspiste saadaan liitettyä alueella olevaan suurjännitteiseen jakeluverkkoon.

Vaarajänniteselvitykset ja maadoitussuunnittelu

Sähkönsiirto- ja jakelujärjestelmien on täytettävä sähköturvallisuuslain, asetusten ja standardien vaatimukset, joilla varmistetaan ettei sähköjärjestelmistä aiheudu vaaraa ympärisölle, ihmisille tai eläimille. Yksi näiden vaatimusten täyttymisen edelletyksiä ovat voimajohdon induktio- ja vaarajänniteselvitykset.

Toteutamme voimajohtojen vaarajänniteselvitykset sen hetken voimassaoleviin standardeihin ja vaatimuksiin perustuen.

Induktiovaarajänniteselvityksessä tarkastelemme televerkkoihin indusoituvat jännitteet voimajohdon vikatilanteessa sekä normaalikäytössä.

Maadoitussuunnittelussa toteutamme maaperän resistiivisyysmittaukset ja laadimme pylväskohtaiset maadoitussuunnitelmat.

 

SUUNNITTELU

Esi- ja yleissuunnittelu

Esi- ja yleissuunnittelu ovat voimajohtohankkeen keskeisimmät työvaiheet.

Teemme esi- ja yleissuunnitteluprojekteja kaikissa suurjännitetasoissa. Hyödynnämme suunnittelussa mm. PLS-CADD -ohjelmistoa. Lisäksi tukeudumme vahvasti paikkatietoaineistoihin, joka nopeuttaa suunnittelutoimintaa.

Esisuunnittelussa toteutamme alustavat reittisuunnitelmat. Voimme hoitaa lupaneuvotteluja kuntien ja muiden alueellisten viranomaisten kanssa sekä selvittää hankkeeseen liittyvät lausuntopyynnöt viranomaisilta. Teetämme yhteistyössä kumppaniemme kanssa myös ympäristöselvityksiä hankkeen alkuvaiheessa. Teemme Energiavirastolle hankelupahakemukset ja haemme johtoreitille tutkimuslupahakemukset.

Toteutamme yleissuunnittelussa kaikki tarvittavat työvaiheet pylväspaikkojen sijoitussuunnittelusta aina maadoituksiin ja vaarajänniteselvityksiin asti. Teemme luonnollisesti pylväiden rakenteiden periaatesuunnitelmat ja valmistelemme tarjousaineistot johdon rakentamista varten.

 

 

 

Lunastustoimitukset ja kuulemiset

Olemme mukana myös maankäyttösopimuksiin liittyvissä neuvotteluissa sekä lunastuskokouksissa tarpeen mukaan. Lisäksi avustamme kuulemiskokouksien järjestämisessä. Valmistelemme myös maanmittauslaitokselle tai valtioneuvostolle tehtävät lunastuslupahakemukset.

 

3D-suunnittelu ja tietomallintaminen

Olemme olleet suunnannäyttäjänä tietomallintamisessa kiinteistörakentamisen puolella vuosikymmenen ajan ja nyt samalla tavoin vastaavia tekniikoita tuodaan teollisuuden ja rakentamisen osa-alueesta myös energia-alalle.

3D-mallin hyötynä on eri kuvakulmien hahmottaminen. Erityisesti mallista on hyötyä maankäyttöneuvotteluissa ja -suunnittelussa. 3D-mallia voidaan hyödyntää yhä paremmin myös rakennusajan jälkeen käytön perehdytyksissä ja kunnossapitosuunnittelussa. Laaja BIM-malli nopeuttaa suunnitteluprosessia ja vähentää suunnittelun virheitä.

Toteutamme sähköasemien ja voimajohtojen esisuunnittelua 3D-työkaluilla asiakastarpeen ja toiveiden mukaisesti.

 

Piirustusten dokumentointi ja päivitykset

Omaisuudenhallinta perustuu hyvään ja laadukkaaseen dokumentaatioon. Investointihankkeissa dokumentaatio voi jäädä puutteelliseksi, jonka vuoksi päivitykset ovat tarpeellisia. Tarjoamme asiakkaillemme suunnitteluhankkeiden loppudokumentaatiota rakentamisvaiheen jälkeen. Lisäksi teemme päivitykset asiakkaan verkkotietojärjestelmään.

Teemme piirustusten dokumentointi ja punakynätöitä. Toteutamme myös piirustusten dokumentoinnin ja tarpeelliset päivitykset. Kartoitamme lisäksi vanhat voimajohdot droneilla sekä mittalaitteilla ja tuotamme aineistosta ajantasaiset sijoitus- ja leikkauskuvat.

Toteutamme myös vanhojen dokumenttien digitalisointiprojekteja.

Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

Projektinhalliinnan kokonaisuuteen kuuluu myös urakoitsijan suunnitelmien kommentointi. Suunnitelmien kommentoinnissa pystymme hyödyntämään monipuolisesti laaja-alaisen kokemuksen omaavaa voimajohtotiimiämme.

RAKENNUTTAMINEN

Hankintakonsultointi

Rakennusurakan kilpailuttaminen on tärkeä osa rakennuttamista. Oikein tehdyllä kilpailutuksella varmistetaan urakan markkinahintainen toteutus, sekä taataan kilpailutuksen läpinäkyvyys.

Olemme asiakkaidemme apuna heti projektin alkuvaiheista lähtien. Jo hankkeen esisuunnitteluvaiheessa laadimme hankkeesta kustannusarvion hankkeen budjetoinnin ja investointipäätöksen tueksi.

Urakoiden kilpailutuksessa käytämme sähköistä kilpailutusjärjestelmää, joka soveltuu myös kynnysarvot ylittäviin julkisten hankintojen kilpailutuksiin. Tuotamme myös kilpailutuksessa tarvittavat niin tekniset, kuin kaupalliset asiakirjat.

Voimme toteuttaa asiakkaan puolesta hankkeen kilpailutuksen ja yhteistyössä tarvittavien urakoitsijoiden valinnan sekä tarjousten evaluoinnin. Toteutamme tarpeen mukaan urakkaneuvottelut ja toimittajavalinnat sekä valmistelemme urakkasopimukset allekirjoitusvalmiiksi.

 

 

Rakennuttaminen ja projektinjohto

Kokenut tiimimme tekee alueverkkohankkeiden rakennuttajakonsultointia. Kauttamme löytyy kaikki voimajohtojen rakennuttamisen palvelut rakennusurakan aloituksesta takuuajan tarkastuksiin.

Puolueettomana ja urakoitsijoista riippumattomana toimijana pystymme aidosti ajamaan asiakkaidemme etuja sekä huolehtimaan rakentamisen laadusta ja turvallisuudesta.

Rakennuttajakonsulttina toimimme rakennuttajan teknisenä ja projektinjohdollisena tukena ja tarjoamme asiakkaillemme sähköverkon rakennuttamisen ja valvonnan palveluja, joissa turvallisuus, laatu ja kustannustehokkuus ovat tärkeimpiä päämääriä. Suunnittelemme valvontapalvelun mallin yhdessä asiakkaan kanssa tilanteen ja tarpeen mukaan.

Kokeneet projektipäällikkömme huolehtivat projektinhallinnasta, projektin aikataulun mukaisesta etenemisestä, projekti- ja työmaakokousten järjestämisestä, sekä tarvittavasta yhteydenpidosta ja projektiraportoinnin toteutumisesta.

Turvallisuuskoordinointi

Turvallisuuskoordinaattorina ja työmaavalvojana huolehdimme turvallisuussuunnitelmien, tarvittavien perehdytysten ja turvallisuuteen liittyvien työmaalla vaadittavien tarkastusten vaatimusten mukaisuudesta. Pyrimme ennakoivalla ja ohjaavalla asenteella vaikuttamaan positiivisesti työmaan turvallisuuskulttuuriin ja turvallisuusasenteisiin. Valvomme myös, että työmaa toimii  ympäristövaatimusten edellytysten mukaisesti ja kiinnitämme huomiota myös työmaan siisteyteen sillä myös siisteys on turvallisuuutta.

Työmaavalvonta

Rakentamisen aikaisella rakennus- ja asennustöiden laadunvalvonnalla varmistamme, että sähköasematoimitus täyttää niin standardien ja asetusten, kuin myös muut hankkeelle määritellyt tekniset vaatimukset.

Työmaavalvonnossa käytössämme on mobiilityökalut, jotka mahdollistavat mm. vaadittavan työmaaraportoinnin, poikkeamaraportoinnin ja poikkeamien korjausten seurannan, sekä tarjoaa havainnollisen tilannekuvan projektin tilanteesta.

 

Laatu- ja vastaanottotarkastukset

Projektin vastaanotossa huolehdimme tarvittavista vastaanottotarkastuksista ja vastaanottokokouksen pitämisestä, sekä taloudellisen loppuselvityksen tekemisestä ja tarvittaessa myös loppudokumentaation tarkastuksista.

 

 

Takuuajan tarkastukset

Takuuajan tarkastukset ovat tärkeässä roolissa, jotta mahdolliset takuun alaiset puutteet havaitaan ja korjataan. Takuuaikana on syytä korjata kaikki rakentamisen jälkeiset puutteet. Teemme takuuajantarkastuksia kokonaisvaltaisesti eri hankekokonaisuuksiin.

 

 

YLLÄPITO

Maadoitussuunnittelu ja vaarajänniteselvitykset

Voimajohtojen ja sähköasemien tulee täyttää sähköturvallisuusvaatimukset, jonka vuoksi jokaisessa hankkeessa tulee tehdä maadoitussuunnitelmat ja vaarajänniteselvitykset.

Toteutamme maadoitussuunnittelua ja vaarajänniteselvityksiä voimassa olevien standardien mukaisesti. Tarkastelemme siirtyvät maapotentiaalit ja induktiovaarajännitteet. Maadoitussuunnittelussa toteutamme maapotentiaalin resistiivisyysmittaukset ja maadoituspöytäkirjat. Teemme lisäksi olemassa olevien maadoitusten tarkastustöitä.

Lue lisää maadoitussuunnittelusta ja vaarajänniteselvityksistä.

 

 

 

Risteämä ja kaavalausunnot

Kestävän maankäytönsuunnittelun kulmakivenä ovat risteämä- ja kaavalausunnot. Tavoitteenamme on tukea hyvää aluesuunnittelua osana tekemiämme lausuntoja. Toteutamme lausunnot yhteistyössä asiakkaan kanssa ja määritämme yhteisen tavoitteen ja päämäärän lausuntojen sisällölle.

Teemme risteämälausunnot kaikille eri verkkotyypeille (eri jännitetasot ja voimajärjestelmät), jolla takaamme turvallisen toimimisen risteämäkohdissa. Toteutamme kaavalausunnot yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Lue lisää paikkatietoasiantuntijapalveluistamme:

 

 

Voimajohtojen kunnonhallinta

Käyttö ja kunnonhallinta ovat keskeinen osa voimajohtohankkeen elinkaarta. Fiksulla suunnittelulla ja koordinoinnilla kustannustehokkuudesta saadaan kaikki hyöty irti. Investointihankkeen jälkeen käytön ja kunnonhallinnan rooli on keskeinen osa voimajohdon käyttökustannuksia.

Meillä on vankka kokemus kunnonhallinnan järjestelmistä sekä kunnossapitosuunnittelusta. Autamme asiakkaitamme kehittämään kunnonhallinnan ratkaisut määrätietoisesti pitkällä aikavälillä.

Lue lisää käytön ja kunnonhallinnan palveluistamme.

OTA YHTEYTTÄ

VOIMAJOHDOT JA VOIMAKAAPELIT

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Matti Hautero

Matti Hautero

Marko Ukkonen

Marko Ukkonen

RAKENNUTTAMINEN