Asiakaskohtaiset ratkaisut

Autamme asiakkaitamme digitalisaation myötä tietoliikenteelle ilmenevien uusien haasteiden ratkaisuissa. Olemme valmiita auttamaan asiakkaita tietoliikenteelle asetettavien vaatimusten määrittelyssä, asiakkaiden toimintaympäristön ja erityisvaatimusten mukaisesti, silloinkin kun tavanomainen ei riitä.
Pystymme muuntamaan haastavatkin vaatimukset niin tekniikan kuin asiakkaankin kielelle. Kykenemme yhdistämään kokonaisuuden toteutuksen määräysten, lakien, suunnittelun, rakentamisen ja elinkaaren huomioon ottavaksi kokonaisuudeksi. Rejlers Telecomin kokonaistarjoamaa ja kumppaneidemme osaamista tapauskohtaisesti soveltamalla, löydämme parhaat ratkaisut.

 

SELVITYKSET

Digitalisaation myötä tietoliikenteeseen kohdistuu uusia vaatimuksia ja välttämättä perinteiset toteutukset ei enää riitä.

Katselmoinnit ja käyttövarmuus

Toimimme mm teollisuuden, energia-alan, terveydenhuollon, julkisen sektorin ja teleoperaattorien asiantuntijana alueellisten tietoliikenneyhteyksien haasteissa. Meillä on vahva osaaminen ja laaja palvelutarjoama tietoliikenneyhteyksien käyttövarmuuteen, langattomien ja kiinteiden yhteyksien katselmointeihin ja laadun varmistamiseen paikalliset vaatimukset huomioiden sisä- ja ulkoverkoissa. Teleoperaattoreita autamme perinteisten alueellisten tietoliikenneyhteyksien haasteiden lisäksi erikoiskohteissa, joissa perinteinen lähestyminen ei riitä.

 • Vahvalla eri toimialojen ymmärryksellä ja yhteistyöllä kykenemme tukemaan toimialariippumattomasti erilaisia ratkaisuja kustannustehokkaasti.
 • Eri toimialojen yhteistyöllä kykenemme keskustelemaan asiakkaiden liiketoimintojen kanssa myös ei-teknisellä kielellä, jonka kykenemme muuntamaan teknisiksi vaatimuksiksi.
 • Autamme asiakkaitamme yhdistämään kokonaisuutena vaatimukset: Palvelut, päätelaitteet ja verkot. Tämän pohjalta kyetään perustellusti suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisuus asiakkaan tarpeisiin elinkaarinäkökulma huomioiden.
 • Tuemme asiakkaita peruspalveluitamme soveltaen langattomissa tekniikoissa lisenssoitujen (esim. matkapuhelimet) ja lisenssoimattomien taajuuksien osalta, sekä erilaississa kiinteiden sisäverkkojen tekniikoissa.

Mikäli asiakkaalla on useampi toimipiste yhteyksissä toisiinsa, niin kykenemme auttamaan myös näiden välisten yhteyksien varmentamisessa liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti.

Katselmoinnit

Toteutamme asiakkaille tietoliikenteen katselmointeja.

Katselmointien tarkoituksena on

 • Määrittää asiakkaalle, miten tietoliikennejärjestelmä tällä hetkellä toimii, ja millaiset toimintamallit heillä nyt on käytössä toimintaa tukemassa.
 • Lisäksi selvitämme kuinka nykyiset tekniikat ja mallit tukevat asikkaan liiketoiminnan tarpeita, sekä analysoimme käyttövarmuuden ja riskitason.
 • Tuotamme asiakkaalle selkokielisen ja ymmärrettävän raportin suositustemme kera.
 • Katselmoinnit voidaan tarvittaessa liittää myös erilaisiin hankintoihin, jolloin voimme auttaa asiakasta esim. teknisten määrittelyjen osalta


Lähtötietoselvitykset

Toteutamme asiakkaalle kattavasti lähtötietoselvitykset tietoliikenneratkaisujen suunnittelun tueksi, jossa huomioidaan nykytila, sekä tulevaisuuden tavoitteet.

Lähtötietoselvitys pitää sisällään vaatimusmäärittelyn ratkaisun toteuttamiseksi, joka on huomioitava varsinaisessa suunnittelussa, toteutuksessa ja myöhemmin myös elinkaariaikana.

Toteutamme auditointeja, joissa varmistamme tietoliikenteen toimivuuden ja että ylläpidosta vastuulliset ovat tehneet tehtävänsä sovitulla tavalla. Teemme tarvittaessa myös auditointeja esim. verkkojen ylläpitäjistä, että heidän toiminta ja osaaminen on riittävällä tasolla sekä asiakkaiden vaatimuksia ja sopimuksia noudattavaa.

Riskikartoitukset ja käyttövarmuusselvitykset

Riskikartoituksilla ja käyttövarmuusselvityksillä vältymme väärältä suunnittelulta ja varmistamme, että suunnittelu toteutuu käytännössä. Hyvä suunnitelma on myös pohja hyvälle toteutukselle

Kartoitusten syvyys ja vaatimustaso tietoliikenteen riskien ja käyttövarmuusnäkökulman osalta suhteutetaan ja sovitaan asiakkaan kanssa perustuen liiketoiminnan vaatimuksiin ja kohteen laajuuteen.

Digitaalisen murroksen myötä tietoliikenteen merkitys nousee uudelle tasolle ja monet perinteiset liiketoimintamallit muuttuvat. Tästä seuraa käyttövarmuuden ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiselle uusia vaatimuksia ja riskejä, jotka voivat näkyä taloudellisina, sekä henkilö- ja potilasturvallisuuteen liittyvinä riskeinä.

 • Autamme asiakkaitamme tarvittavissa viranomaisrajapinnan selvityksissä.
 • Autamme asiakkaitamme tarvittavissa haastavissa kohteissa operaattorirajapinnan kanssa toimimisessa.

Vahvalla eri toimialojen ymmärryksellä ja yhteistyöllä kykenemme myös tukemaan erilaisia perinteisen IT:n vastuulla olevia ratkaisuja toimialariippumattomasti niin, että loppukäyttäjien palveluvaatimukset saadaan täytettyä kustannustehokkaasti.

Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu

Tarjoamme asikkaillemme tietoliikennestrategiaprojekteja, joissa selvitämme asiakkaan tietoliikenteen vaatimukset. Autamme asiakasta strategiatyössä, jotta tietoliikenne huomioidaan yhtenä tärkeänä kehittymiskohteena osana asiakkaan liiketoimintaa. Monesti digitalisointi on osana asiakkaan strategiaa, mutta kytköstä tietoliikenteen suuntaan ei ole käytännössä huomioitu, joka voi olla merkittävä riski digitalisoinnille ja samalla asiakkaan liiketoiminnalle.

Teemme myös pitkän tähtäimen suunnittelua, jossa selvitämme asiakkaan nykyiseen teknologiaan kohdistuvat muutokset ja teemme ratkaisusuunnittelua uuden teknologian käyttöönottamiseksi. Tarjoamme asiantuntemustamme muuttuvaan tilanteeseen, jotta asiakas osaa oikea-aikaisesti tehdä päätökset liiketoiminnoissaan.

 

Koulutus ja konsultointi
 • Koulutamme asiakkaita kaikissa moderneissa tietoliikenneasioissa ja teknologioissa, sekä näiden yhdistämisessä asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin.
 • Tarjoamme asiakkaillemme Konsultointia langattomien verkkojen suunnittelun, toteuttamisen, ongelmatilanteiden selvittämiseen, sekä ylläpidon tueksi.
 • Tarjoamme asiakkaillemme apua erilaisten tietoliikenteeseen liittyvien hankintojen vaatimusten määrittelyssä, joiden tarpeet johdamme yhteistyössä asiakkaan kanssa heidän liiketoiminnasta.

SUUNNITTELU

Digitalisaation myötä asiakkaan tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa, tämä korostaa suunnitelun merkitystä myös asiakaskohtaisesti räätälöityjen verkkojen ratkaisuissa.

Suunnittelu

Digitalisoinnin ja automatisoinin myötä myös tietoturvaan liittyvät vaatimukset kiristyvät ja tämä näkyy jo perussuunnittelussa jolle tulee uusia turvallisuusvaatimuksia kohteen turvallisuusluokkavaatimusten muodossa. Toimintamme tukee myös tämän tyyppisiä tilanteita ja peruspalveleumme on sovellettavissa myös tällaisiin tilanteisiin.

Langattoman tietoliikenteen toimintaympäristö muuttuu vauhdilla ja korostaa suunnittelun merkitystä. On hyvin tyypillistä, että samassa tilassa on useita erilaisia radiojärjestelmiä, joista jotkut jopa samoilla taajuusalueilla. Tämä luo uuden tyyppisen asiakas ja kohdekohtaisen taajuussuunnittelutarpeen, joissa myös asiakkaitamme autamme.

Asiakkaiden liiketoiminnan luonteesta ja toimintaympäristöstä johtuen voi tietoliikenteelle tulla suoraan kohdistetujen lakien lisäksi erityisvaatimuksia, jotka myös on kyettävä tunnistamaan. Autamme asiakkaitamme kaikkien tietoliikenteeseen kohdistuvien vaatimusten tunnistamisessa ja suunnittelussa huomioimisessa.

 • Peruspalveluitamme soveltaen kykenemme auttamaan asiakkaitamme, niin sisä- kuin ulkoverkkojen suunnittelussa.
  Huomioimme asiakkaan käyttämien palveluiden ja päätelaitteiden, sekä verkkojen muodostama kokonaisuuden mitoitustarpeineen. Mikäli esim. viranomaisten osalta on erityisiä vaatimuksia, jotka on huomioitava, niin kykenemme myös näiden tarkentamisessa auttamaan.
 • Toimimme tiiviissä yhteistyössä operaattoreiden kanssa ja autamme tarvittaessa operaattorien kanssa käytävissä keskusteluissa ja erilaisissa sijoitus- ym. sopimuksissa.
 • Privaatti-verkkojen yleistyessä myös laitetiloihin ja sähkön syöttöön voi tulla uuden tason vaatimuksia, joiden suunnittelussa kykenemme myös olemaan avuksi.
 • Kun suunnittelu tehdään jonkun muun toimesta, valvomme tarvittaessa tätä työtä asiakkaan puolesta, erityisosaamistamme hyödyntäen.

RAKENNUTTAMINEN

Laadukas suunnittelu ei yksinään takaa tavoiteltuun lopputulokseen pääsemistä, myös rakentamisen ja toteutuksen laatua tulee valvoa projektin ajan vastaavin vaatimuksin.

 

Rakennuttaminen

Autamme asiakkaitamme erilaisisa tietoliikenteen tarjous- ja hankintavaiheen tehtävissä.
Asiakkaan vaatimukset tulee näkyä mm:

 • Kilpailutuksissa
 • Urakoitsijoiden valinnoissa
 • Projektin johtaminen
 • Asennuslaadun ja lakisääteissen työturvallisuuden valvonta
 • Hyväksymisessä

YLLÄPITO

Digitalisoituminen tulee vaatimaan aivan uuden tyyppistä lähestymistä myös ylläpidon kannalta ja tämän olemme omassa asiakaskohtaisten ratkaisujen tarjoamassamme huomioineet.

Ylläpito

Teemme asiakaskohtaista ylläpitosuunnittelua ja dokumentointia tietoteknisiin laitteisiin ja järjestelmiin liittyen

Toimimme asiakkaan kumppanina kehittäen asiakkaan tietoliikenneverkkoa pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti.

Oli verkko mikä tahansa, teemme tarkastelun varmistaaksemme, että verkon tarjoamat palvelut täyttävät vaatimukset.

Toteutamme asiakkaille palvelulaadun seurantaa mm:
peruspalveluitamme, jatkossa erilaisia automaattisia etämittauksia, sekä auditointeja soveltaen ja edellisiä yhteen sovittamalla digi-infran ylläpidossa yli toimittajarajapintojen.

Mikäli järjestelmän toiminnassa ilmenee ongelmia , niin kykenemme asiakkaan toiveiden mukaisesti rakentamaan erilaisia vaihtoehtoja ongelmanratkaisussa toimimiseen tukemiseen.

Mikäli asiakkaalla on ylläpitosopimus ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa, niin tarvittaessa kykenemme auttamaan asiakasta asiakkaan sopimuksessa sovituin pelisäännöin toimimaan myös tuossa rajapinnassa ja raportoimaan ko. palveluntarjoajan onnistumista vs. sopimuksessa sovitu palvelutaso.

Digitalisoitumisen myötä verkon mutkikkuus on jatkuvassa kasvussa ja samalla henkilöstö erittäin kiireistä arjen haasteiden kanssa. Tätä tukemaan voimme tarjota myös Service Manager-palvelua tietoliikenteen ja digi-infran haasteissa tukemaan. Nimetty henkilö toimii arjessa asiakkaan “työntekijänä” näissä haasteissa tukemassa yhteisesti sovitulla roolilla.

OTA YHTEYTTÄ

ASIAKASKOHTAISET RATKAISUT

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Jari Savolainen

Jari Savolainen

Ari Sorsa

Ari Sorsa

KEHITYSPÄÄLLIKKÖ