Laitetilat ja sopimukset

Autamme asiakkaitamme kiinteistötukiasemien, laitetilarakennusten, mastojen ja tukiasemapylväiden paikkojen hankinnassa, sekä vuokraamisessa, suunnittelussa ja että rakennuttamisessa. Tarjoamme kattavasti kaikki palvelut saman katon alta. Selvitämme optimaaliset paikat tukiasemille ja tietoliikennelaitteille. Toteutamme vaativatkin projektit ketterästi pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla.

 

SELVITYKSET

Erillaiset selvitykset ovat avain asemassa projektien ja sopimusten onnistumisien kannalta. Selvityksillä varmistetaan tehtävien sijoituspäätösten ja sopimusten laadukkuus.

Mastojen ja tukiasemapylväiden sekä laitetilapaikkojen hankinta ja maanvuokrasopimukset

Teemme tietoliikenneinfran rakentamiseen tarvittavaa laitepaikka- ja lupahankintaa. Neuvottelemme sekä uusiin että olemassa oleviin muutoskohteisiin maanvuokrasopimukset maanomistajien kanssa, pyydämme tarvittavat lausunnot ja selvitykset eri viranomaisilta sekä toimimme tilaajan asiamiehenä toimenpide- tai rakennusluvan hankinnassa.

Toimeksianto käynnistetään asiakkaan toimittaman lähtötietodokumentoinnin mukaisesti. Tutustumme hakualueen maanomistustilanteeseen, kaavoitukseen ja rakentamismääräyksiin. Maastokäynnin ja esiselvityksen perusteella työn tilaajalle muodostuu käsitys hakualueen olemassa olevasta tilanteesta sekä vaihtoehdoista toimeksiannon toteuttamiseksi. Toimeksianto jatkuu tämän jälkeen maan vuokraamisella tai ostamisella sekä tarvittavien viranomaislupien hankinnalla.

Toteutamme tässä prosessissa rakennushankkeen aloittamiseksi tarvittavan dokumentaation,
kuten piirustukset, maanvuokrasopimukset ja lainvoimaiset päätökset.

 

Kaavaseurannat ja -lausunnot

Seuraamme asiakkaan puolesta ennalta sovittujen kaupunkien ja kuntien kaavasuunnittelua. Annamme tarvittaessa vastauksia ja lausuntoja asiakkaalle tulleisiin kaavalausuntopyyntöihin. Palvelu tuottaa asiakkaan radioverkkosuunnittelulle ja rakennuttamiselle hyvän ymmärryksen valittujen aluiden kaavatilanteesta sekä helpottaa tulevaa rakennuspaikkojen hankintaa kaavavarausten muodossa.

Kiinteistötukiasemien hankintaselvitykset

Teemme tietoliikenteen vaatimaa Sitehunting-työtä vankalla kokemuksella, sekä mobiili, että kiinteän verkon tarpeisiin. Selvitämme laitetilat ja niihin liittyvät sopimukset. Suoritamme vuositasolla satoja eri tasoisia palvelupyyntöjä. Hoidamme tilausten hallinnan ja seurannan ketterästi asiakkaalle useista eri rinnakkaisista projekteista suoraan asikkaan järjestelmiin. Toteutamme vaativien laitetilojen hankintaselvitykset tarpeen mukaan.

Sopimusten laadinta

Hoidamme kokonaisvaltaisesti asikkaan tarpeeseen liittyvät uudet kiinteistö- ja maanhankinta sopimukset, tai olemassa olevien sopimusten päivitykset.
Hoidamme prosessin alusta loppuun siten, että suunnitellut projektit saadaan onnistuneesti maaliin aikataulussa.

SUUNNITTELU

Suunnittelu perustuu aina hyviin Selvityksiin ja asiakkaan vaatimuksiin.
Palvelumme kattaa koko Suunnitteluvaiheen alusta loppuun, jolloin varmistetaan kaiken liittyvän kokonaisuudessa hyvin yhteen ja lopputuloksesta ei tingitä.

Pylväs- ja mastotukiasemien suunnittelu

Selvitämme asiakkaan määrittelemän hakualueen maankäytön tilanteen sekä laadimme alustavan suunnitelman vaihtoehtoisista sijoituspaikoista. Esisuunnitelmia käytetään apuna maanvuokrauksessa ja alustavissa viranomaiskyselyissä. Tarvittaessa autamme radioverkkosuunnittelijaa hakualueen maankäytön selvittämisessä ja rakentamiselle sopivien paikkojen yhdistämisessä radioverkon vaatimuksiin.

Laadimme rakennus- tai toimenpideluvan hakemiseen liittyvät rakennustekniset piirustukset, kuten mm. julkisivukuvat ja asemapiirroksen. Toimimme yhteistyössä kuntien ja kaupunkien viranomaisten sekä laitetoimittajien kanssa erityistä suunnittelua vaativissa kohteissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kaupunkikohtaiset määräykset laitetilan ulkonäön, pintamateriaalien tai maisemoinnin osalta. Tarvittaessa laadimme kohdekohtaiset 3D- esityskuvat päätöksenteon tueksi.

Saatavuuskyselyt

Vastaamme asiakkaiden saatavuuskyselyistä. Kun omistajan infraan (kuten kiinteistö, masto, pylväs) tehdään selvitys uuden laitteen asentamiseksi, teemme teknisen arvion toteutuksesta.

Kiinteistötukiasemien suunnittelu

Meillä on vankka asiantuntemus rakennesuunnittelusta. Toteutamme kaikki laitetilojen suunnittelun vaatimat toimeksiannot alusta loppuun ja otamme huomioon kaikki kohteen erityispiirteet. Selvitämme myös rakenneratkaisut antennien ja kiinteiden laitteiden osalta.

5G:n myötä usein uudet laitteet ja laitetilat tarvitsevat enemmän kapasiteettia sähköverkolta. Teemme kaikki tarvittavat sähkötekniset suunnittelu ratkaisut kuten syötöt, sulakkeet ja varavoimalähteet siten, että kapasiteetti riittää kaikille palveltaville verkkoinfroille.
Autamme asiakkaita suunnitelmien toteuttamisessa ja varmistamme, että työt tehdään sopimuksien mukaisesti.

Luvan hankinta ja sopimusten teko

Haemme asiakkaidensa puolesta luvat kiinteistöihin ja laitetiloihin sekä vastaamme sopimuksien laadinnasta asiakkaan tukena. Tarpeen mukaan haemme myös “kevyemmät” luvat esim. tukiasemiin liittyen, mikäli olemassa olevaa lupaa ei tarvitse päivittää. Tarpeen mukaan toteutamme uudet sopimukset ja sopimuspäivitykset.

RAKENNUTTAMINEN

Rakennutamme masto-, kiinteistö- ja laitetilaprojektit asiakastarpeen mukaisesti. Voimme olla mukana tarjous- ja hankintavaiheen konsultoinnissa, kilpailutuksissa, urakoitsijoiden haastatteluissa ja valinnoissa. Rakennuttamisen lisäksi palveluihimme kuuluu Työturvallisuuskoordinointi ja Laatutarkistukset.

Rakennuttaminen

Hoidamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti rakennuttamisen, sisältäen esimerkiksi suunnitelmien teknis taloudelliset tarkastukset, materiaalien ja suoritteiden tilaukset asiakkaan sopimuksien / järjestelmien kautta. Hoidamme työn etenemisen seurannan, vastaanottotarkastukset ja teknis taloudelliset hyväksynnät työn aikaisten sekä valmiiden kohteiden työmaatarkastukset. Olemme mukana auttamassa tarjous- ja hankintavaiheen konsultoinnissa, kilpailutuksissa, urakoitsijoiden haastatteluissa ja valinnoissa.

Turvallisuuskoordinointi

Pystymme aidosti hoitamaan työmaan turvallisuutta yhteistyössä tilaajan ja päätoteuttajan kanssa. Toimimme valtioneuvoston asetuksen mukaisissa turvallisuuskoordinaattorin tehtävissä tilaajan kanssa yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Olemme mukana projektissa aina aloituskokouksista työmaan vastaanottoon.

Rakentamisen aloituskokouksessa käydään läpi projektiryhmän kanssa pelisäännöt, joilla taataan turvallinen ja laadukas projekti. Olemme mukana työmaaperehdytyksissä ja turvallisuussuunnitelmien tarkastelussa. Suoritamme rakentamisen aikaista työmaavalvontaa ja turvallisuuskoordinointia. Kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin ja työmaan siisteyteen. Suunnittelemme valvontapalvelun mallin joustavasti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

Laatutarkastukset

Hoidamme laatutarkastukset asiakkaan haluamalla tavalla, perustuen käytössä olevaan dokumentointiin, järjestelmiin ja kenttäkäynteihin.

YLLÄPITO

Ylläpito on kiinteä osa laitetilojen ja sopimusten hallintaa.
Palvelumme kattaa niin laitteiden elinkaaren hallinnan kuin sopimusten uusimisen, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Maanvuokrasopimusten uusiminen

Maanvuokrasopimusten uusiminen kuuluu jatkuviin palveluihimme. Neuvottelemme maanvuokrasopimusten uusimisesta hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä yhdessä maanomistajan ja loppuasiakkaamme välillä.

Mastonvaihdot

Selvitämme olemassa olevan maston tai tukiasemapylvään vaihtamiseen liittyvän maanvuokrasopimustarpeen sekä toimitamme lupahakemuksen piirustuksineen ja liitteineen rakennusvalvontaan.

Laitetilainventoinnit

Toteutamme selvitykset ja laitetilainventoinnit kiinteistöjen ja laitetilojen omistajien puolesta. Hallinnoimme laitetiloissa olevien laitteiden ja dokumenttien oikeellisuutta asiakkaiden tietojärjestelmissä. Tämä pitää sisällään mm. voimalaitteet, sähkökuormat, ilmanvaihdot ja olosuhdetiedot, sekä radio- ja muut tekniset laitteistot. Teemme kaikki tekniset tarkastelut laitetiloihin liittyen ammattitaidolla.

Dokumentointi ja sopimusten hallinta

Laadimme ja tarkastamme dokumentaation teknisen tason ja paikkaansapitävyyden. Tarpeen mukaan teemme punakynäkorjaukset dokumentaatioihin paikan päällä. Suoritamme myös tarvittavat tarkastuskäynnit kohteessa.
Toteutamme tarvittaessa sopimuksiin liittyvät asiakastietokantojen päivittämiset ja hallinnoinnit.

Kiinteistömanageri

Toimitamme eri laiteasemapalvelua. Laiteasemapalvelu on ylläpitopalvelu, jossa Rejlers tarjoaa asiantuntijan asiakkaan organisaatioon huolehtimaan laitetilojen työturvallisuudesta, energiatehokkuudesta ja benchmarkkauksesta. Tarkastamme asennustilat, teletilat ja työturvallisuusasiat. Teemme kehitysehdotuksia latetilojen osalta ja varmistamme, että paikat pysyvät siistinä.

Mastojen kuntokartoitukset

Suoritamme mastojen ja laitetilojen kokonaisvaltaisia tarkastuksia. Käytämme kuvaamisessa myös dronea ja toimitamme asiakkaalle raportin olemassa olevan maston kunnosta sekä mahdollisista korjaustarpeista.

OTA YHTEYTTÄ

LAITETILAT JA SOPIMUKSET

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Jukka-Pekka Taos

Jukka-Pekka Taos

Mika Saarhelo

Mika Saarhelo